Stopy procentowe

Stopy procentowe – Co to jest stopa procentowa? – Dowiedz się!

Zarówno analizując gospodarkę jak i własne finanse często spotykamy się z pojęciem stopy procentowej. Wiadomo, że zmiany stóp procentowych mają wpływ na nasze portfele oraz możliwości dokonywania zakupów, czy otrzymania kredytu. Co więcej jest to jedno z najważniejszych narzędzi jakim państwo może wpływać na gospodarkę i rynek. Czym zatem są stopy procentowe i jakie wyróżniamy ich rodzaje.

Definicja

Stopa procentowa jest to koszt kapitału, który trzeba zapłacić za pożyczone pieniądze. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.
Stopy procentowe to nić innego, jak cena, jaką musimy zapłacić za uzyskanie środków finansowych. W zależności od tego w jakiej sytuacji taką cenę będzie trzeba zapłacić można mówić min. o stopach rynkowych, banku centralnego czy oprocentowaniu kredytów i lokat.

Stopy procentowe a państwo

W większości państw pewna część stóp procentowych jest narzucana odgórnie, są to często graniczne wartości do których dąży rynek. Za ustalanie takich stóp najczęściej odpowiadają banki centralne. W Polsce ustala je i ogłasza. Stopy procentowe w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP), są to:
– stopa referencyjna – rentowność bonów pieniężnych (z reguły 7-dniowych) emitowanych przez NBP, skup i sprzedaż bonów ma regulować zachowanie płynności w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa bezpośrednio na poziom WIBOR (czyli stopy procentowej po której banki pożyczają pieniądze sobie nawzajem), a ta na oprocentowanie kredytów;
– stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom pożyczek pod zastaw papierów wartościowych;
– stopa depozytowa określa wynagrodzenie jakie wypłaca bank centralny pozostałym bankom za jednodniowe depozyty;
– stopa redyskonta weksli- służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do weksle do redyskonta od pozostałych banków.

Za pomocą tych stóp państwo wpływa na koszty kredytów bankowych, ale także na wysokość zysków z lokat.

Stopa realna i nominalna

Stopy procentowe można rozważać także w ujęciu realnym i nominalny, Nominalna stopa procentowa to taka, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie. Jest to oprocentowanie ustalone w umowie i nie uwzględnia inflacji. Natomiast realna stopa procentowa to stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym. Lub inaczej, jest to nominalna stopa procentowa skorygowana o inflację.

Jak zmiany stóp wpływają na nasze finanse

Zmiany stóp procentowych mają wpływ zarówno na poziom naszych oszczędności, jak i kredytów. Podwyżka stóp procentowych na rynku skutkuje wyższą ceną za kredyt, ale również wyższym zarobkiem z lokaty. Podobnie obniżka stóp procentowych powoduje niższy koszt kredytu, ale też mniejsze zyski z lokat.
Wpływ stóp procentowych jest jednak o wiele szerszy, im wyższe stopy procentowe, tym niższa konsumpcja. Bo z jednej strony więcej trzeba zapłacić za kredyt, a z drugiej o wiele bardziej opłaca się odkładać pieniądze na lokatę. Właśnie dzięki temu państwo może starać się wpływać na zachowania konsumentów i regulować gospodarkę.